Categories
English Literary Association Societies

English Literary Association – Group Photo

English Literary Association

Back Row ( Left to Right  ) : K. Kariyawasam, Heshan De Silva, Shashika Rukshan, B. Vitanage, Sachith Peries, Udana Mahaganaella, Anushka Vidura, Prabath Yapa.

Front Row ( Left to Right  ) : Mrs. S. Sudasinghe, Mrs. P. Arandala, Mrs. D. Manawadu, Mrs. C. Pushpakanthi, A. Premasinghe, Mr. R. D. M. P. Weerathunga ( Principal ), Mr. Mahinda Jayasekara (  S. Deputy Principal ), Mrs. H. A. A. Abepitiya ( J. Deputy Principal ),  M. Akber, Mrs. N. E. Senarath ( M. I. C. ), (NOT MENTIONed), Mrs. S. Samarathunga. Mrs. K. Dalpathadu, Mr. N. Wickramanayaka

Categories
English Literary Association Societies

English Literary Association

English Literary Association 2003

Teacher in Charge :-

Mrs. N. E. Senarath

    Mrs. S. R. S. N. Sudasinghe
 
  President :- Mufaddal Akber
 

Vice Presidents

:- Udhana Magalaella
  Secretary :- Rajiv Ekanayake
 

Asst. Secretary

:- Sachith Peiris
  Treasurer :- Sashika Samarakoon
  Asst. Treasurer :- Binuruwan Witanage
  Chief Organizer :- Kusala Kumara
 
Organizing Committee :- Randil Perera
  Sampath Premarathne
  Vidura Ranathunga
  Kalpa Kariyawasam
  Ifadh Marrikkar
  Osada Gunarathne
  Heshan De Silva
  Manujith Wijesinghe