Chess - Past Captains PDF Print

Chess Past Captions

Senior Captains

1973R. Pulamure
1977A. Boteju
1981R. M. Habarakada
1985G. A. P. Rajarathna
1987N. K. Dasanayaka
1990-1991Singha Manawadu
1991-1992H. S. De Alwis
1996-1997B. P. T. S. De Silva
1998-1999J.S. Siriwardena
1999-2000S. N. Satharasinghe
  

Junior Captains

1977R. H. Habarakada
1981C. N. Opatha
1987S. N. Jayasuriya
1992P. T. S. De Silva
1993P. T. S. De Silva
1994S. Gimhan
1995K. D. Jayawardena
1996Diluka Padmal
1998 Sajith Nuranga Satharasinghe
1999Pramitha Thilakarathna
2000Ravi Asanka