අන්තර් පාඨශාලීය මාධ්‍ය තරගාවලිය 2016 PDF Print

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය මාධ්‍ය ඒකකය මගින් තෙවන වරටත් සංවිධාන කරනු ලැබූ මාධ්‍ය දිනයට සමගාමීව  මාධ්‍ය දින තරගාවලිය 2016 මැයි මස 27 වන දින පැවැත්වූ වගයි.මෙම තරගාවලියට ආරාධිත පාසල් 22 පමණ සහභාගි වුණි.